Seminarium to projekt, którego głównym działaniem jest spotkanie osób posiadających doświadczenie w zakresie tematu spotkania i wyrażających chęć podzielenia się tym doświadczeniem z innymi uczestnikami lub wspólnego stworzenia nowej jakości. Seminarium prowadzi facylitator lub team facylitatorów, którego/których zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między uczestnikami, w celu osiągnięcia zakładanego, wspólnego celu. Główny nacisk kładzie się tutaj na transfer doświadczenia  między uczestnikami.
Projects are not falling from the sky

Projects are not falling from the sky

Progress generators

Progress generators

Let me tell you how to tell the story

Let me tell you how to tell the story