ŚWIAT

Association Evolution

ad­res: George Enescu Str. No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia

e-mail: evolutionresita@yahoo.com

www: www.evolutionresita.info

Opis działań partnera:

Organizacja Evolution ma swoją siedzibę w mieście Resita. Celem naszego działania jest stwarzanie obywatelom możliwości edukacyjnych zwiększających szanse na rynku pracy.  Działania ze szczególnym naciskiem prowadzone są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracujemy z mniejszościami zamieszkującymi nasz region: Romowie, Chorwaci, Serbowie. Naszym zadaniem jest tutaj tworzenie bezpiecznego multikulturowego środowiska.

Działania Evolution nakierowane są również na pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami. Organizujemy specjalne treningi dla wolontariuszy, w trakcie których uczestnicy uczą się bycia asystentem osoby niepełnosprawnej, czy też opieki nad seniorami.

Prężnie rozwijamy współpracę międzynarodową. Mamy za sobą wiele partnerstw z wieloma organizacjami europejskimi o podobnym profilu. Sami tworzymy wymiany młodzieży i projekty specjalistyczne w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Asociacija Apkabink Europa

adres: Nemuno 10B, 62472 Miklusenai, Litwa

e-mail: eurohugs@gmail.com

www: facebook.com/EUROHUGS

Opis działań partnera:

Apkabink Europa jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz aktywnego obywatelstwa. Skupia trenerów edukacji pozaformalnej, młodzież, pracowników socialnych, ekspertów i wolontariuszy, którzy w różny sposób angażują się w inicjatywy obywatelskie na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Dostarcza narzędzi, które wspierają rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi.

Członkowie HEureka Generator brali udział z litewską organizacją w wymianach młodzieży, kursach szkoleniowych i seminariach organizowanych w Polsce przez nasze zaprzyjaźnione organizacje w roku 2015 i 2016. Spotkania te pozwoliły nam dobrze poznać się i zaplanować przyszłe wspólne działania.

Co-Efficient

adres: István utca 28, 1078 Budapeszt, Węgry

e-mail: info@egyutthato.eu

www egyutthato.eu

Opis działań partnera:

Organizacja została założona przez pracowników socjalnych, nauczycieli i entuzjastycznie nastawionych wolontariuszy w roku 2010 w Budapeszcie. Promuje edukację pozaformalną, pracę socjalną i nowatorskie metody pracy z młodzieżą .

Wierzymy w siłę społeczności, która pozwala rozwijać indywidualne talenty i zdolności. W naszej wizji społeczeństwo zapewni rozwój każdej młodej osobie tak, by w niedalekiej przyszłości młodzież stała się odpowiedzialnymi i kompetentnymi dorosłymi.

Członkowie HEureka Generator znają bardzo dobrze zarząd Co-efficient, jak też przyjaźnią się z wieloma członkami tego stowarzyszenia. Realizując projekty pod egidą innych organizacji poznaliśmy się bardzo dobrze z Węgrami. Nasze misje są bardzo zbliżone do siebie, a nasza współpraca gwarantuje zawsze efekty na wysokim poziomie.

KREATIV - Vinnytsya Regional Informational Centre

adres: 40 Richchya Peremogy Str. 50/156, 21036 Vinnytsya

e-mail: kreativ.vinnitsa@gmail.com

www: www.facebook.com/kreativ.vin/

Opis działań partnera:

Regionalne Centrum Informacji Kreativ to pozarzondowa organizacja non profit zrzeszająca ponad 50 członków i wolontariuszy zaangażowanych w jej akcje. Misją organizacji jest wzmocnienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie życia społecznego i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Główną działalnością organizacji jest informowoanie i edukowanie obywateli regionu o Unii Europejskiej i wzmacnianie ich udziału w procesie integracji europejskiej. Kreativ jest członkiem sieci partnerskiej Proeuropejskich Organizacji na Ukrainie.

Brno For You

a­dres: Kotlářská 260/​15, Veveří, 602 00 Brno, Re­pu­bli­ka Cze­ska

e-mail: brno­fo­ry­ou@gma­il.com

www: www.brno­fo­ry­ou.cz

Opis działań partnera:

Brno for you zo­stało założone w roku 2014 i sku­pia się wokól da­wa­nia szan­sy roz­wo­ju młodym lu­dziom.

Wie­rzy­my, że młodzi lu­dzie są ważni, gdyż są przyszłością na­szych społeczeństw. Chce­my ich wspie­rać, po­ka­zy­wać im, że by­cie ak­tyw­nym jest lep­sze niż sie­dze­nie przed kom­pu­te­rem. Na­szym głównym ce­lem jest in­for­ma­owa­nie o możliwościach dla młodych lu­dzi związa­nych z pro­gra­mem Era­smus+. Sku­pia­my się na mo­bil­ności wy­mian młodzieżowych.

W na­szym te­amie mamy wie­le zmo­ty­wo­wa­nych osób pełnych do­brych po­mysłów i chęci do ciężkiej pra­cy oraz po­sze­rza­nia możliwości dla młodych. Człon­ko­wie Brno for you przy­nieśli do na­szej or­ga­ni­za­cji różne doświad­cze­nia z in­nych or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych, gdzie pra­co­wa­li. Bra­li też udział w wie­lu wy­mia­nach młodzieży, gdzie mie­li szczęście brać udział jako uczest­ni­cy, li­de­rzy i tre­ne­rzy.

Tavo Europa

adres: Mozūriškių g. 17-8, 06298 Vilnius, Lithuania

e-mail: verseckas89@gmail.com

FB/ www.facebook.com/TavoEuropa

Tavo Europa jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i ustanawiania praworządności na Litwie. Została utworzona, aby służyć jako organizacja wspierająca uczenie się, która zrzesza trenerów, młodzież i pracowników socjalnych, decydentów młodzieżowych, ekspertów i wolontariuszy o różnych poziomach kompetencji, aby aktywnie angażować się w tworzenie działań obywatelskich o wymiarze europejskim i przynoszących korzyści lokalnym społecznościom.

Tavo Europa działa na rzecz zrozumienia różnorodności i radzenia sobie z lękami, które mogą wynikać z ignorancji lub stereotypów. Organizacja zapewnia wspierające środowisko, które umożliwia młodym ludziom rozwijanie ich talentów i umiejętności. Udzielone wsparcie pomaga przygotować ich do znalezienia odpowiedniego wykształcenia i zatrudnienia.

We are the future

adres: Suchkova 3a, Novomoskovsk, Ukraina

mail: future.we.ngo@gmail.com

FB/ www.facebook.com/UAFutureWE

We are the future to organizacja non-profit, działająca jako regionalne centrum młodzieżowe dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, której celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji pozaformalnej jako skutecznego narzędzia samorozwoju i uczestnictwa młodzieży.

Główne działania organizacji pozarządowej opierają się na uczeniu się międzykulturowym z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej i programów młodzieżowych w celu zwiększenia udziału młodzieży w kontekście międzynarodowym i lokalnym.

We are the future stworzyło silne partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, radami młodzieżowymi, uniwersytetami, gminami, ośrodkami start-upów i innymi instytucjami na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wszystkie działania wdrażające metody uczenia się pozaformalnego są zgodne z zaleceniem Rady UE z 2012 r. dotyczącym walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Inicjatywy organizacji wspierają cele strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Europa 2020, którego celem jest promowanie uznawania uczenia się pozaformalnego, zmierzanie do nabycia i uznania kompetencji potrzebnych do dalszej edukacji i pomyślnej realizacji na rynku pracy dla młodych ludzi.

Kunda Social and Health center

adres: Ehitajate 8, Kunda, Lääne-Virumaa, 44107 Estonia

mail: jelenafjodorova78@gmail.com

FB/ www.facebook.com/KundaSotsiaalJaTervisekeskus

Organizacja pozarządowa Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej Kunda powstała w 2010 roku i jest związkiem młodych ludzi na rzecz realizacji i ochrony ich praw i wolności, spotkań społecznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowych i edukacyjnych.

Celem NGO jest scentralizowane wspieranie działań ważnych dla społeczeństwa (zdrowie, problemy społeczne). Od 2014 roku organizacja współpracuje z młodzieżą krajową i zagraniczną w temacie szeroko pojętej sztuki.

W organizacji działają członkowie z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej Kunda jest aktywne również w wielu projektach młodzieżowych (pisanie własnych projektów młodzieżowych, udział w wymianach młodzieżowych swoich partnerów, szkolenia i seminaria).