KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie 'HEureka Generator' zostało założone w listopadzie 2016 roku przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych. Członkowie organizacji to profesjonalni koordynatorzy projektów lokalnych i międzynarodowych, trenerzy edukacji pozaformalnej i młode osoby, które w przeszłości uczestniczyły w wielu projektach na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Łączy nas chęć bycia aktywnym i działania na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Ce­lem Sto­wa­rzy­sze­nia jest:

1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli;

2. Promowanie i upowszechnianie edukacji pozaformalnej;

3. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży;

4. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją społeczną;

5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.

Sto­wa­rzy­sze­nie re­ali­zu­je swo­je cele po­przez następujące for­my działania:

1. Organizację i prowadzenie lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań, szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych zwiększających aktywność społeczną obywateli;

2. Organizację międzynarodowych spotkań młodzieży, prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej;

3. Tworzenie nowych narzędzi i metod edukacji pozaformalnej;

4. Tworzenie i dystrybucja materiałów i publikacji dotyczących aktywności społecznej, edukacji pozaformalnej oraz problemów młodzieży i grup marginalizowanych;

5. Przygotowywanie, dystrybucja publikacji i prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Nasze metody