MEDIA O NAS

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o wymianie młodzieży w Hiszpanii

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o wymianie młodzieży "Switch on Active Mode" 

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o wymianie młodzieży "Let me tell you a story: Help for Ukraine" 

Nowy Kurier Zamojski - o wymianie młodzieży "Let me tell you a story: Help for Ukraine"

Tygodnik Zamojski - o wymianie młodzieży "Let me tell you a story: Help for Ukraine" 

Dziennik Wschodni - o wymianie młodzieży "Let me tell you a story: Help for Ukraine"

Roztocze.net - o kursie szkoleniowym "Work online with you(th)"

Zamosc.pl - o kursie szkoleniowym "Work online with you(th)"

Roztocze.net - o wymianie młodzieży "LARP it up"  

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o wymianie młodzieży "LARP it up"  

FB Fanpage Nowy Kurier Zamojski - o wymianie młodzieży "LARP it up"  

Nowy Kurier Zamojski - o wymianie młodzieży "LARP it up"

Katolickie Radio Zamość - audycja na temat uczestnictwa w projektach międzynarodowych

naszemiasto.pl
- o wymianie młodzieży "Damy radę"

Nowy Kurier Zamojski - o wymianie młodzieży "Damy radę"

Roztocze.net - o wymianie młodzieży "Damy radę"

Lubelskie.info
- wywiad z An­drze­jem Smy­kiem, pre­ze­sem HEu­re­ki dla portalu Lubelskie.info.

Roztocze.net
- o kursie szkoleniowym "V&D - Visibility and Dissemination"

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o kursie szkoleniowym "V&D - Visibility and Dissemination"

TVP3 Panorama Lubelska - o kursie szkoleniowym "V&D - Visibility and Dissemination"

Roztocze.net
- o kursie szkoleniowym "Make the lead"

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o kursie szkoleniowym "Make the lead"

Gazeta Akademicka SKAFANDER - o kursie szkoleniowym "Make the lead" (str. 10)

Kurier Zamojski - o kursie szkoleniowym "Make the lead"

Gazeta Akademicka SKAFANDER
- info o wy­mia­nie młodzieży online

Roztocze.net - info o wy­mia­nie młodzieży online

Katolickie Radio Zamość - au­dy­cja o wy­mia­nie młodzieży online

Tygodnik Zamojski - info o wy­mia­nie młodzieży online

Zyciezamoscia.pl - info o po­wsta­niu na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl

Roztocze.net - fo­to­ga­le­ria z kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

Nowy Kurier Zamojski - ar­ty­kuł o pro­jek­cie "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

Radio Lublin - re­por­taż o na­szym pro­jek­cie "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

 

Roztocze.net - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

Tygodnik Zamojski - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

info ZAMOŚĆ - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi "Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl"

Radio Centrum - wy­wiad z An­drze­jem Smy­kiem, pre­ze­sem HEu­re­ki w lu­bel­skim Ra­dio Cen­trum

TVP3 Panorama Lubelska - od 12mi­n35sek. news o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie" 

Kurier Zamojski - o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie"

Roztocze.net - o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie"

Kronika Tygodnia - news o pro­jek­cie "Czas jest po na­szej stro­nie" 

TVP3 Panorama Lubelska - od 14mi­n49sek. news o pro­jek­cie "Czas jest po na­szej stro­nie" 

Kurier Zamojski - news o pro­jek­cie "Czas jest po na­szej stro­nie"

Roztocze.net - news o pro­jek­cie "Czas jest po na­szej stro­nie"

Zamość Online - news o pro­jek­cie "Czas jest po na­szej stro­nie"

Roztocze.net - info o międzynarodowym seminarum wymiany doświadczeń "Projects are not falling from the sky"

Zamojska Telewizja Kablowa
- info o międzynarodowym seminarum wymiany doświadczeń "Projects are not falling from the sky"

info ZAMOŚĆ - info o międzynarodowym seminarum wymiany doświadczeń "Projects are not falling from the sky"

Chelmonline o projekcie "You too can 2", w którym byliśmy partnerem

Kurier Zamojski
- news o even­cie Hu­man Li­bra­ry w za­moj­skiej szko­le

Radio Lublin - re­por­tarz o na­szym even­cie Hu­man Li­bra­ry w za­moj­skiej szko­le

Telewizja Kablowa Zamość - news o na­szym even­cie Hu­man Li­bra­ry w za­moj­skiej szko­le

Zamość Online - news o pro­jek­cie "Talk, Talk"

EZamosc - news o pro­jek­cie "Talk, Talk"

Krasnystaw-powiat.pl - news o de­ba­tach oks­fordz­kich w kra­sno­staw­skiej szko­le

TVP3 Panorama Lubelska - od 16mi­n06sek. news o na­szym se­mi­na­rium "Let me tell you how to tell the sto­ry"

Nowytydzień.pl - news o na­szym udzia­le w wy­mia­nie młodzieży "Fix, don't re­pla­ce" na Łotwie

TVP3 Panorama Lubelska - news o na­szych spo­tka­niach ze społecz­nością lo­kalną Lu­belsz­czy­zny w cza­sie pol­sko ukraińskiej wy­mia­ny młodzieży "Let's De­ba­te"

Radio Lublin - wy­wiad w Ra­diu Lu­blin do­tyczący wrażeń uczest­ników pol­sko ukraińskiej wy­mia­ny młodzieży za­ty­tułowa­nej "Let's De­ba­te", którą re­ali­zo­wa­liśmy na początku września 2018

Życie Zamościa - in­for­ma­cja o na­szej wy­mia­nie młodzieży "Let's De­ba­te"

Zamość Online - in­for­ma­cja, wy­po­wie­dzi uczest­ników i or­ga­ni­za­torów o wy­mia­nie "Let's De­ba­te"

Kurier Zamojski - news o pro­jek­cie "Let's De­ba­te"

Zamojska Telewizja Kablowa - wy­wiad poświęcony pro­jek­to­wi "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

 

Zamość Online o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

zyciezamoscia.pl o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

naszemiasto.pl o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców" 

Dziennik Wschodni o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców" 

Roztocze.net - o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Zamojska Telewizja Kablowa
 - re­la­cja z hap­pe­nin­gu i spo­tka­nia ze społecz­nością lo­kalną w Zamościu w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

TVP3 Lublin
 - re­la­cja z hap­pe­nin­gu i spo­tka­nia ze społecz­nością lo­kalną w Zamościu w ra­mach pro­jek­tu "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Krasnystaw-powiat.pl o udzia­le uczniów LO im. Nor­wi­da w pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Zamość Online o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Kronika tygodnia o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Zamość.pl o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Radio Lublin - news i wy­wiad o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Roztocze.net o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Kurier Zamojski o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Tygodnik Zamojski o pro­jek­cie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców"

Nowy tydzień o projekcie "Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Historie zza żelaznej kurtyny", w którym byliśmy partnerem

NORWID Tv o spo­tka­niu uczest­ników między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium "Pro­gress Ge­ne­ra­tors" z młodzieżą II LO C.K. Nor­wi­da w Kra­snym­sta­wie

Zamość Online o na­szym między­na­ro­do­wym se­mi­na­rium "Pro­gress Ge­ne­ra­tors"

Roztocze.net o na­szym między­na­ro­do­wym se­mi­na­rium "Pro­gress Ge­ne­ra­tors"

Re­la­cja Zamojskiej Telewizji Kablowej z na­szej wi­zy­ty stu­dyj­nej w Zamościu pod­czas or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez nas między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium "Pro­gress Ge­ne­ra­tors"

Zamość Online o zor­ga­ni­zo­wa­nej przez nas wi­zy­cie stu­dyj­nej w Zamościu w ra­mach między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium kon­tak­to­we­go "I will find you" lu­bel­skiej Fun­da­cji Szczęśli­we Dzie­ciństwo

TVP Lublin o zor­ga­ni­zo­wa­nej przez nas wi­zy­cie stu­dyj­nej w Zamościu w ra­mach między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium kon­tak­to­we­go "I will find you" lu­bel­skiej Fun­da­cji Szczęśli­we Dzie­ciństwo

Lubartowiak online o pro­jek­cie "Keep Tal­king"

Zamość Online o pro­jek­cie "Keep Tal­king"

Roztocze.net o pro­jek­cie "Keep Tal­king"

Kurier Zamojski o pro­jek­cie "Keep Tal­king"

Re­la­cja Zamojskiej Telewizji Kablowej z wi­zy­ty przy­go­to­waw­czej do pro­jek­tu "Keep Tal­king" w ra­mach PURWM

 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image