MEDIA O NAS

Gazeta Akademicka SKAFANDER - info o wy­mia­nie młodzieży On­Li­ne

Roztocze.net - info o wy­mia­nie młodzieży On­Li­ne

Katolickie Radio Zamość - au­dy­cja o wy­mia­nie młodzieży On­Li­ne

Tygodnik Zamojski - info o wy­mia­nie młodzieży On­Li­ne

Zyciezamoscia.pl - info o po­wsta­niu na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl

Roztocze.Net - fo­to­ga­le­ria z kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wy 'lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

Nowy Kurier Zamojski - ar­ty­kuł o pro­jek­cie 'Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

Radio Lublin - re­por­taż o na­szym pro­jek­cie 'Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

Roztocze.Net - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi 'Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

Tygodnik Zamojski - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi 'Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

info ZAMOŚĆ - za­pis kon­fe­ren­cji pra­so­wej poświęco­nej pro­jek­to­wi 'Lek­cje­zy­wej­hi­sto­rii.pl'

Radio Centrum - wy­wiad z An­drze­jem Smy­kiem, pre­ze­sem HEu­re­ki w lu­bel­skim Ra­dio Cen­trum.

TVP3 Panorama Lubelska - od 12mi­n35sek. news o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie'

Kurier Zamojski - o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie'

Roztocze.net - o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Dziad­ko­wie'

Kronika Tygodnia - news o pro­jek­cie 'Czas jest po na­szej stro­nie'

TVP3 Panorama Lubelskia - od 14mi­n49sek. news o pro­jek­cie 'Czas jest po na­szej stro­nie'

Kurier Zamojski - news o pro­jek­cie 'Czas jest po na­szej stro­nie'

Roztocze.net - news o pro­jek­cie 'Czas jest po na­szej stro­nie'

Zamość OnLine - news o pro­jek­cie 'Czas jest po na­szej stro­nie'

Kurier Zamojski - news o even­cie 'Hu­man Li­bra­ry' z za­moj­skiej szko­le

Radio Lublin - re­por­tarz o na­szym even­cie "Hu­man Li­bra­ry" w za­moj­skiej szko­le

Telewizja Kablowa Zamość - news o na­szym even­cie 'Hu­man Li­bra­ry' w za­moj­skiej szko­le

Zamość OnLine - news o pro­jek­cie "Talk, Talk"

EZamosc - news o pro­jek­cie "Talk, Talk"

Krasnystaw-powiat.pl - news o de­ba­tach oks­fordz­kich w kra­sno­staw­skiej szko­le

TVP3 Panorama Lubelska - od 16mi­n06sek. news o na­szym se­mi­na­rium "Let me tell you how to tell the sto­ry".

Nowytydzień.pl - news o na­szym udzia­le w wy­mia­nie młodzieży "Fix, Dont re­pla­ce" na Łotwie

TVP3 Panorama Lubelska - news o na­szych spo­tka­niach ze społecz­nością lo­kalną Lu­belsz­czy­zny w cza­sie pol­sko ukraińskiej wy­mia­ny młodzieży "Let's De­ba­te".

Radio Lublin - wy­wiad w Ra­diu Lu­blin do­tyczący wrażeń uczest­ników pol­sko ukraińskiej wy­mia­ny młodzieży za­ty­tułowa­nej "Let's De­ba­te", którą re­ali­zo­wa­liśmy na początku września 2018.

Życie Zamościa - in­for­ma­cja o na­szej wy­mia­nie młodzieży 'Let's De­ba­te'

Zamość OnLine - in­for­ma­cja, wy­po­wie­dzi uczest­nikó i or­ga­ni­za­torów o wy­mia­nie 'Let's De­ba­te'

Kurier Zamojski - news o pro­jek­cie 'Let's De­ba­te'

Zamojska Telewizja Kablowa - wy­wiad poświęcony pro­jek­to­wi 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Zamość On Line o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Dziennik Wschodni o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

naszemiasto.pl o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

zyciezamoscia.pl o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Roztocze.net - o hap­pe­nin­gu i spo­tka­niu ze społecz­nością lo­kalną w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Zamojska Telewizja Kablowa - re­la­cja z hap­pe­nin­gu i spo­tka­nia ze społecz­nością lo­kalną w Zamościu w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

TVP3 Lublin - re­la­cja z hap­pe­nin­gu i spo­tka­nia ze społecz­nością lo­kalną w Zamościu w ra­mach pro­jek­tu 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Krasnystaw-powiat.pl o udzia­le uczniów LO im. Nor­wi­da w pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Zamość On Line o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Kronika tygodnia o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Zamość.pl o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Radio Lublin - news i wy­wiad o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Roztocze.net o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Kurier Zamojski o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

Tygodnik Zamojski o pro­jek­cie 'Chodź opo­wiem ci hi­sto­rię - Szept zesłańców'

NORWID Tv o spo­tka­niu uczest­ników między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium 'Pro­gress Ge­ne­ra­tors' z młodzieżą II LO C.K. Nor­wi­da w Kra­snym­sta­wie

Zamość On Line o na­szym między­na­ro­do­wym se­mi­na­rium 'Pro­gress Ge­ne­ra­tors'

Roztocze NET o na­szym między­na­ro­do­wym se­mi­na­rium 'Pro­gress Ge­ne­ra­tors'

Re­la­cja Zamojskiej Telewizji Kablowej z na­szej wi­zy­ty stu­dyj­nej w Zamościu pod­czas or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez nas między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium 'Pro­gress Ge­ne­ra­tors'

Zamość On Line o zor­ga­ni­zo­wa­nej przez nas wi­zy­cie stu­dyj­nej w Zamościu w ra­mach między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium kon­tak­to­we­go 'I will find you' lu­bel­skiej Fun­da­cji Szczęśli­we Dzie­ciństwo

TVP Lublin o zor­ga­ni­zo­wa­nej przez nas wi­zy­cie stu­dyj­nej w Zamościu w ra­mach między­na­ro­do­we­go se­mi­na­rium kon­tak­to­we­go 'I will find you' lu­bel­skiej Fun­da­cji Szczęśli­we Dzie­ciństwo

Lubartowiak on line o pro­jek­cie 'Keep Tal­king'

Zamość On Line o pro­jek­cie 'Keep Tal­king'

Roztocze NET o pro­jek­cie 'Keep Tal­king'

Kurier Zamojski o pro­jek­cie 'Keep Tal­king'

Re­la­cja Zamojskiej Telewizji Kablowej z wi­zy­ty przy­go­to­waw­czej do pro­jek­tu 'Keep Tal­king' w ra­mach PURW