ERASMUS+

CO TO JEST ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne oraz prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program stwarza wiele możliwości działania młodzieży, pracownikom młodzieżowym, uczelniom i innym instytucjom zainteresowanym aktywną partycypacją w życiu Unii Europejskiej.

Nasza organizacja korzysta z tych:

Międzynarodowa wymiana młodzieży – to projekt oparty na pomyśle młodych ludzi , który sami młodzi ludzie starają się zrealizować korzystając ze wsparcia dorosłych. Ważne jest tutaj to, żeby młodzież jak najwięcej odpowiedzialności brała w swoje ręce. Tematem wymiany młodzieży może być praktycznie wszystko, co młode osoby interesuje. Należy pamiętać jednak by przygotowane w taki sposób działanie przyniosło pożytek nie tylko samym zainteresowanym, ale też odbiorcom pośrednim. Może to być np. cała społeczność lokalna, z której wywodzi się młodzież tworząca projekt lub jedna z grup społecznych z mniejszymi szansami, np. młodzież ze wsi i małych miasteczek.

Kurs szkoleniowy – to projekt, którego głównym działaniem jest spotkanie osób zainteresowanych nauczeniem się czegoś nowego, co będą mogły wykorzystać w swojej codziennej pracy w organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej młodzieży lub innej instytucji użytecznej społecznie. Kurs szkoleniowy prowadzi trener lub zespół trenerski. Główny nacisk kładzie się tutaj na transfer wiedzy z teamu prowadzącego na uczestników.

Seminarium - to projekt, którego głównym działaniem jest spotkanie osób posiadających doświadczenie w zakresie tematu spotkania i wyrażających chęć podzielenia się tym doświadczeniem z innymi uczestnikami lub wspólnego stworzenia nowej jakości. Seminarium prowadzi facylitator lub team facylitatorów, którego/których zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między uczestnikami, w celu osiągnięcia zakładanego, wspólnego celu. Główny nacisk kładzie się tutaj na transfer doświadczenia  między uczestnikami.

MY W PROGRAMIE ERASMUS+

Projekty realizowane przez Heurekę w ramach programu Erasmus+ są ważną częścią działań naszej organizacji. Korzystamy głównie z możliwości Akcji Kluczowej 1, która skupia się na mobilności edukacyjnej.

W ramach tej akcji wspólnie z młodymi HEurekianami, członkami naszej organizacji oraz naszymi partnerami lokalnymi i zagranicznymi tworzymy międzynarodowe wymiany młodzieży, kursy szkoleniowe i seminaria.

Tworzenie i realizacja wymian młodzieży jest dla współpracującej z nami młodzieży nieocenioną okazją do rozwoju kompetencji przydatnych w dalszym życiu. Współpracując z rówieśnikami z innych krajów młodzież może poznać inne spojrzenia na interesujący wszystkich zaangażowanych temat, szlifować praktycznie język angielski, rozwijać na wielu poziomach zdolności organizacyjne i liderskie.

Tworzone przez nas seminaria wplecione są w długoterminowy plan pracy naszej organizacji. Dzięki nim mamy możliwość wymiany doświadczeń z naszymi partnerami z całej Europy. Pozwala nam to w świeży sposób spojrzeć na zagadnienia wspólne dla naszych organizacji, sukcesywnie rozwijać się i działać coraz efektywniej.

W trakcie kursów szkoleniowych uczymy naszych partnerów tego, w czym uważamy się za ekspertów.  Dzięki temu tworzone i rozwijane przez nas metody i zagadnienia trafiają na nowe grunty, mocniej oddziałują na nasze grupy docelowe i stwarzają nam okazję dalszych prac nie tylko lokalnie, ale i międzynarodowo.

Nasze metody