ERASMUS+

CO TO JEST ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej  oraz następujące kraje nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania, które dzięki statusowi kraju kandydującego lub innej umowie z UE traktowane są w programie tak samo jak kraje członkowskie.  Z programu w ograniczony sposób mogą korzystać też kraje partnerskie UE.

Program stwarza wiele możliwości działania młodzieży, pracownikom młodzieżowym, uczelniom i innym instytucjom zainteresowanym aktywną partycypacją w życiu Unii Europejskiej.

Nasza organizacja korzysta z tych:

Międzynarodowa wymiana młodzieży – to projekt oparty na pomyśle młodych ludzi , który sami młodzi ludzie starają się zrealizować korzystając ze wsparcia dorosłych. Ważne jest tutaj to, żeby młodzież jak najwięcej odpowiedzialności brała w swoje ręce. Tematem wymiany młodzieży może być praktycznie wszystko, co młode osoby interesuje. Należy pamiętać jednak by przygotowane w taki sposób działanie przyniosło pożytek nie tylko samym zainteresowanym, ale też odbiorcom pośrednim. Może to być np. cała społeczność lokalna, z której wywodzi się młodzież tworząca projekt lub jedna z grup społecznych z mniejszymi szansami, np. młodzież ze wsi i małych miasteczek.

Kurs szkoleniowy – to projekt, którego głównym działaniem jest spotkanie osób zainteresowanych nauczeniem się czegoś nowego, co będą mogły wykorzystać w swojej codziennej pracy w organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej młodzieży lub innej instytucji użytecznej społecznie. Kurs szkoleniowy prowadzi trener lub zespół trenerski. Główny nacisk kładzie się tutaj na transfer wiedzy z teamu prowadzącego na uczestników.

Seminarium - to projekt, którego głównym działaniem jest spotkanie osób posiadających doświadczenie w zakresie tematu spotkania i wyrażających chęć podzielenia się tym doświadczeniem z innymi uczestnikami lub wspólnego stworzenia nowej jakości. Seminarium prowadzi facylitator lub team facylitatorów, którego/których zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między uczestnikami, w celu osiągnięcia zakładanego, wspólnego celu. Główny nacisk kładzie się tutaj na transfer doświadczenia  między uczestnikami.

MY W PROGRAMIE ERASMUS+

Projekty realizowane przez Heurekę w ramach programu Erasmus+ są ważną częścią działań naszej organizacji. Korzystamy głównie z możliwości Akcji Kluczowej 1, która skupia się na mobilności edukacyjnej.

W ramach tej akcji wspólnie z młodymi HEurekianami, członkami naszej organizacji oraz naszymi partnerami lokalnymi i zagranicznymi tworzymy międzynarodowe wymiany młodzieży, kursy szkoleniowe i seminaria.

Tworzenie i realizacja wymian młodzieży jest dla współpracującej z nami młodzieży nieocenioną okazją do rozwoju kompetencji przydatnych w dalszym życiu. Współpracując z rówieśnikami z innych krajów młodzież może poznać inne spojrzenia na interesujący wszystkich zaangażowanych temat, szlifować praktycznie język angielski, rozwijać na wielu poziomach zdolności organizacyjne i liderskie.

Tworzone przez nas seminaria wplecione są w długoterminowy plan pracy naszej organizacji. Dzięki nim mamy możliwość wymiany doświadczeń z naszymi partnerami z całej Europy. Pozwala nam to w świeży sposób spojrzeć na zagadnienia wspólne dla naszych organizacji, sukcesywnie rozwijać się i działać coraz efektywniej.

W trakcie kursów szkoleniowych uczymy naszych partnerów tego, w czym uważamy się za ekspertów.  Dzięki temu tworzone i rozwijane przez nas metody i zagadnienia trafiają na nowe grunty, mocniej oddziałują na nasze grupy docelowe i stwarzają nam okazję dalszych prac nie tylko lokalnie, ale i międzynarodowo.

Nasze metody