ŚWIAT

Association 'Evolution'

ad­res: George Enescu Str. No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia

e-mail: evolutionresita@yahoo.com

www: www.evolutionresita.info

Opis działań partnera:

Organizacja ‘Evolution’ ma swoją siedzibę w mieście Resita. Celem naszego działania jest stwarzanie obywatelom możliwości edukacyjnych zwiększających szanse na rynku pracy.  Działania ze szczególnym naciskiem prowadzone są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracujemy z mniejszościami zamieszkującymi nasz region: Romowie, Chorwaci, Serbowie. Naszym zadaniem jest tutaj tworzenie bezpiecznego multikulturowego środowiska.

Działania ‘Evolution’ nakierowane są również na pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami. Organizujemy specjalne treningi dla wolontariuszy, w trakcie których uczestnicy uczą się bycia asystentem osoby niepełnosprawnej, czy też opieki nad seniorami.

Prężnie rozwijamy współpracę międzynarodową. Mamy za sobą wiele partnerstw z wieloma organizacjami europejskimi o podobnym profilu. Sami tworzymy wymiany młodzieży i projekty specjalistyczne w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Asociacija „Apkabink Europa“

adres: Nemuno 10B, 62472 Miklusenai, Litwa

e-mail: eurohugs@gmail.com

www: facebook.com/EUROHUGS

Opis działań partnera:

"Apkabink Europa" jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz aktywnego obywatelstwa. Skupia trenerów edukacji pozaformalnej, młodzież, pracowników socialnych, ekspertów i wolontariuszy, którzy w różny sposób angażują się w inicjatywy obywatelskie na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Dostarcza narzędzi, które wspierają rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi.

Członkowie ‘HEureka Generator’ brali udział z litewską organizacją w wymianach młodzieży, kursach szkoleniowych i seminariach organizowanych w Polsce przez nasze zaprzyjaźnione organizacje w roku 2015 i 2016. Spotkania te pozwoliły nam dobrze poznać się i zaplanować przyszłe wspólne działania.

Co-Efficient

adres: István utca 28, 1078 Budapeszt, Węgry

e-mail: info@egyutthato.eu

www egyutthato.eu

Opis działań partnera:

Organizacja została założona przez pracowników socjalnych, nauczycieli i entuzjastycznie nastawionych wolontariuszy w roku 2010 w Budapeszcie. Promuje edukację pozaformalną, pracę socjalną i nowatorskie metody pracy z młodzieżą .

„Wierzymy w siłę społeczności, która pozwala rozwijać indywidualne talenty i zdolności. W naszej wizji społeczeństwo zapewni rozwój każdej młodej osobie tak, by w niedalekiej przyszłości młodzież stała się odpowiedzialnymi i kompetentnymi dorosłymi.”

Członkowie ‘HEureka Generator’ znają bardzo dobrze zarząd Co-efficient, jak też przyjaźnią się z wieloma członkami tego stowarzyszenia. Realizując projekty pod egidą innych organizacji poznaliśmy się bardzo dobrze z Węgrami. Nasze misje są bardzo zbliżone do siebie, a nasza współpraca gwarantuje zawsze efekty na wysokim poziomie.

KREATIV - Vinnytsya Regional Informational Centre

adres: 40 Richchya Peremogy Str. 50/156, 21036 Vinnytsya

e-mail: kreativ.vinnitsa@gmail.com

www: www.facebook.com/kreativ.vin/

Opis działań partnera:

Regionalne Centrum Informacji Kreativ to pozarzondowa organizacja non profit zrzeszająca ponad 50 członków i wolontariuszy zaangażowanych w jej akcje. Misją organizacji jest wzmocnienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie życia społecznego i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Główną działalnością organizacji jest informowoanie i edukowanie obywateli regionu o Unii Europejskiej i wzmacnianie ich udziału w procesie integracji europejskiej. Kreativ jest członkiem sieci partnerskiej 'Proeuropejskich organizacji na Ukrainie'.

Brno For You

a­dres: Kotlářská 260/​15, Veveří, 602 00 Brno, Re­pu­bli­ka Cze­ska

e-mail: brno­fo­ry­ou@gma­il.com

www: www.brno­fo­ry­ou.cz

Opis działań partnera:

‘Brno for you’ zo­stało założone w roku 2014 i sku­pia się wokól da­wa­nia szan­sy roz­wo­ju młodym lu­dziom.

Wie­rzy­my, że młodzi lu­dzie są ważni, gdyż są przyszłością na­szych społeczeństw. Chce­my ich wspie­rać, po­ka­zy­wać im, że by­cie ak­tyw­nym jest lep­sze niż sie­dze­nie przed kom­pu­te­rem. Na­szym głównym ce­lem jest in­for­ma­owa­nie o możliwościach dla młodych lu­dzi związa­nych z pro­gra­mem Era­smus+. Sku­pia­my się na mo­bil­ności wy­mian młodzieżowych.

W na­szym te­amie mamy wie­le zmo­ty­wo­wa­nych osób pełnych do­brych po­mysłów i chęci do ciężkiej pra­cy oraz po­sze­rza­nia możliwości dla młodych. Człon­ko­wie ‘Brno for you’ przy­nieśli do na­szej or­ga­ni­za­cji różne doświad­cze­nia z in­nych or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych, gdzie pra­co­wa­li. Bra­li też udział w wie­lu wy­mia­nach młodzieży, gdzie mie­li szczęście brać udział jako uczest­ni­cy, li­de­rzy i tre­ne­rzy.