SPRAWOZDANIA

Stowarzyszenie HEureka Generator

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Zmiana statutu organizacji:

W roku 2019 weszły w życie zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej naszej organizacji.

Zmia­ny zo­stały uchwa­lo­ne w trak­cie wal­ne­go ze­bra­nia członków w dniu 12 li­sto­pa­da 2018. Sąd Re­jo­no­wy Lu­blin-Wschód w Lu­bli­nie do­ko­nał odpowiedniego wpi­su do Re­je­stru Sto­wa­rzy­szeń w dniu 17.01.2019.

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wało pięć pro­jektów między­na­ro­do­wych w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+, Ak­cja Klu­czo­wa 1, sek­tor "Młodzież". Były to:

Wy­mia­na młodzieży 'Talk, talk' opar­ta na me­to­dach de­ba­tanc­kich (z part­ne­ra­mi z Czech, Węgier i Łotwy).

Wy­mia­na młodzieży 'Read me' opar­ta na me­to­dzie Hu­man Li­bra­ry (z part­ne­ra­mi z Czech, Węgier i Łotwy).

Wy­mia­na młodzieży 'Time is on our side', której głównym te­ma­tem było zarządza­nie cza­sem (z part­ne­ra­mi z Cy­pru, Czech, Łotwy, Ru­mu­nii i Węgier).

Se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń 'Pro­jects are not fal­ling from the sky' poświęcone omówieniu prawidłowej realizacji projektów młodzieżowych w Europie (z part­ne­ra­mi z Ru­mu­nii, Słowa­cji, Północ­nej Ma­ce­do­nii, Es­to­nii, Li­twy, Cy­pru, Es­to­nii, Chor­wa­cji i Pol­ski).

Wy­mia­na młodzieży 'Let me tell you a sto­ry - Grand­pa­rents' opar­ta na me­to­dzie lek­cji żywej hi­sto­rii (z part­ne­ra­mi z Gre­cji, Węgier, Ru­mu­nii i Słowa­cji).

W projekty zaangażowanych było 30 młodych osób oraz liderów młodzieżowych (wolontariusze HEureki, młodzież z naszych partnerskich szkół)

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem w 10 między­na­ro­do­wych pro­jek­tach w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+, Ak­cja Klu­czo­wa 1, sek­tor 'Młodzież'. Były to:

2 kur­sy szko­le­nio­we, w których udział wzięło 4 pra­cow­ników młodzieżowych związa­nych z HEu­reką.

1 se­mi­na­rium, w którym udział wzięły 2 oso­by związane z HEu­reką.

i 7 wy­mian młodzieży, w których udział wzięło 40 młodych osób z na­sze­go re­gio­nu wraz z li­de­ra­mi.

Pro­jek­ty były re­ali­zo­wa­ne z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Ru­mu­nii (3), Węgier (2), Cy­pru (1), Chor­wa­cji (1), Łotwy (3).

Dołączenie do polskiej sieci Żywych bibliotek:

W dniach 22-24.11.2019 uczestniczyliśmy w II Forum Żywych Bibliotek we Wrocławiu. W jego trakcie organizatorzy Żywych Bibliotek dyskutowali o tym jak implementować metodę w szkołach, jak współpracować z biznesem. Planowaliśmy też działania sieci ‘Żywa Biblioteka Polska’.

Nasz udział w fo­rum zde­cy­do­wa­nie roz­bu­dował na­sze pla­ny or­ga­ni­za­cji Żywych Bi­blio­tek w na­szych part­ner­skich szkołach.

Współpraca z mieszkańcami Zamojszczyzny:

Włączyliśmy miesz­kańców na­sze­go mia­sta we wszyst­kie or­ga­ni­zo­wa­ne przez nas działania. Za­moj­scy se­nio­rzy są bo­ha­te­ra­mi wy­da­nych przez nas książek hi­sto­rycz­nych, młodzież z za­moj­skich szkół re­kla­mu­je nasz re­gion i jego tra­dy­cje w trak­cie swo­ich udziałów w pro­jek­tach między­na­ro­do­wych, pra­cow­ni­cy or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych i na­uczy­cie­le za­moj­skich szkół uczest­niczą w kur­sach szko­le­nio­wych, se­mi­na­riach i wy­mia­nach młodzieży w Pol­sce i za gra­nicą.

W roku 2019 re­ali­zo­wa­liśmy 5 pro­jektów między­na­ro­do­wych, dzięki którym Zamość od­wie­dziło po­nad 150 osób z Węgier, Łotwy, Czech, Słowa­cji, Cy­pru, Gre­cji, Ru­mu­nii, Es­to­nii, Li­twy, Chor­wa­cji, Włoch i Taj­wa­nu.

Po­nad 70 miesz­kańców na­sze­go re­gio­nu wzięło udział w między­na­ro­do­wych wy­mia­nach młodzieży i szko­le­niach dla pra­cow­ników młodzieżowych, które od­by­wały się w Ru­mu­nii, na Cy­prze, na Łotwie, na Węgrzech i w Chor­wa­cji.

Cie­szy­my się, że już trze­ci rok możemy dokładać własną ce­giełkę do działań wszyst­kich tych, którzy wzmac­niają wi­docz­ność na­sze­go mia­sta i oko­lic na ma­pie Eu­ro­py i Świa­ta.

Prace nad rozbudową nieformalnej sieci IMAGINARY REALMS

Sieć miłośników gier teatralnych, którą administrujemy od 2016 roku nie była dostosowana do obecnych standardów widoczności On Line. W roku 2019 rozpoczęliśmy prace związane ze stworzeniem kanału youtube, który będzie dokumentował projekty, inicjatywy i działania, w których członkowie sieci stosowali tą metodę.

https://www.youtube.com/channel/UCx0ZSMHjNvWmE3lWpUWUt7g

Nakreślony przez członków HEureki plan zakłada również powstanie nowej strony internetowej poświęconej sieci i samej metodzie.

W działaniach bezpośrednio uczestniczy 3 członków HEureki

Rozpoczęcie prac nad widocznością międzynarodowego klubu debatanckiego

Decyzją członków stowarzyszenia HEureka Generator postanowiliśmy usystematyzować nasze działania związane ze stosowaniem metod debatanckich w naszych inicjatywach lokalnych i międzynarodowych. W roku 2019 zostały przygotowane materiały dotyczące naszych 4letnich działań związanych ze stosowaniem metody oraz został przygotowany projekt strony internetowej i kanału youtube, które będą naszymi narzędziami przy kolejnych projektach opartych na debatowaniu.

Zadaniem zarządza 2 członków HEureki 

Rozpoczęcie prac nad widocznością metody lekcji żywej historii

Decyzją członków stowarzyszenia HEureka Generator postanowiliśmy usystematyzować nasze działania związane ze stosowaniem metody ‘lekcje żywej historii’ w naszych inicjatywach lokalnych i międzynarodowych. W roku 2019 zostały przygotowane materiały dotyczące wieloletnich działań HEureki i innych organizacji europejskich związanych ze stosowaniem metody oraz został przygotowany projekt strony internetowej i kanału youtube, które będą naszymi narzędziami przy kolejnych projektach opartych na tej metodzie.

Zadaniem zarządza 2 członków HEureki

Kanał Youtube HEureki:

Nasz kanał rozwija się w szybkim tempie i w dalszym ciągu jest naszym ważnym narzędziem pracy, które buduje zaufanie do naszej organizacji i stwarza liczne możliwości prezentowania tematów ważnych dla nas i dla młodzieży.

Na kanale dostępnych jest obecnie 79 materiałów. Większość dostępna jest w wersjach językowych PL i ENG.

https://www.youtube.com/channel/UCZlJ2VI3vUA2M9NUhlD7Zbw

Współpraca ze szkołami partnerskimi:

W dalszym ciągu rozwijamy współpracę z naszymi szkołami partnerskimi, które w ciągu roku otrzymywały od nas propozycję współpracy (udział w projektach międzynarodowych i lokalnych, wizyty edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli).

Nasi aktywni partnerzy to:

-Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

-II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

-I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

-Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Współpraca międzynarodowa:

Realizacja projektów międzynarodowych pozwoliła nam zarówno na pogłębienie współpracy z dotychczasowymi partnerami jaki i rozpoczęcie nowych partnerstw. Na zakończenie roku 2019 mamy 16 partnerów zagranicznych z którymi wspieramy się w codziennej pracy i wspólnie realizujemy pomysły zgodne z misjami naszych organizacji.

Stowarzyszenie HEureka Generator

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wa­ło trzy pro­jek­ty między­na­ro­do­we w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

Wy­mia­na młodzieży 'Let me tell you a sto­ry - Whi­sper of exi­le' opar­ta na me­to­dzie "lek­cji żywej hi­sto­rii" (z part­ne­ra­mi z Węgier, Cy­pru, Czech, Ru­mu­nii).

Se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń "Let me tell you how to tell the sto­ry" przy­go­to­wa­ne z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Pol­ski, Czech, Ru­mu­nii, Cy­pru, Węgier, Li­twy, Łotwy i Ma­ce­do­nii.

Wy­mia­na młodzieży "Talk, Talk" ba­zująca na me­to­dzie de­bat oks­fordz­kich przy­go­to­wa­na z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Węgier, Łotwy i Czech.

W projekty zaangażowanych było 18 młodych osób, liderzy młodzieżowi i koordynatorzy projektów związani z Heureką.

Zrealizowaliśmy projekt międzynarodowy w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zatytułowany ‘Let’s Debate’. W projekt zaangażowanych było 14 młodych osób związanych z Heureką, 2 liderów młodzieżowych, koordynator i stali wolontariusze naszej organizacji.

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem w 16 między­na­ro­do­wych pro­jek­tach w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież' Były to:

3 kur­sy szko­le­nio­we, w których udział brało 7 osób pra­cujących na co­dzień z młodzieżą.

11 wy­mian młodzieży, w których udział brało 70 młodych lu­dzi z re­gio­nu Lu­belsz­czy­zny.

Pro­jek­ty re­ali­zo­wa­ne były z na­szy­mi doświad­czo­ny­mi, spraw­dzo­ny­mi part­ne­ra­mi z Węgier (5), Łotwy (3), Czech (2), Ru­mu­nii (2), Cy­pru (1) i Li­twy (1).

Współpraca z mieszkańcami Zamojszczyzny:

Włączyliśmy miesz­kańców Zamościa, Krasnegostawu, Zwierzyńca, Małochwieja Dużego, Rokitna we wszyst­kie or­ga­ni­zo­wa­ne przez nas działania.

Zamojscy Sybiracy byli bohaterami naszego projektu międzynarodowego.

Członkowie HEureki wolontarystycznie zaangażowali się w koordynacje 14 projektów wyjazdowych, dzięki czemu nasza społeczność lokalna otrzymała liczne szanse rozwoju na wysokim poziomie.

W roku 2019 re­ali­zo­wa­liśmy 5 pro­jektów między­na­ro­do­wych, dzięki którym Zamość od­wie­dziło 60 osób z Węgier, Cypru, Czech, Rumunii, Litwy, Łotwy i  Północnej Macedonii.

Współpraca ze szkołami w naszym regionie:

W ciągu całego roku rozpoczęliśmy bądź pogłębiliśmy współpracę ze szkołami w naszym regionie, co miało bardzo duży wpływ na zasięg i jakość działań HEureki. Z naszymi partnerskimi szkołami mamy podpisane deklaracje współpracy. Są to:

Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie

Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

W ramach współpracy zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczące metod edukacji pozaformalnej, wdrażaliśmy w szkołach promowane przez nas metody: lekcje żywej historii, debaty oksfordzkie, gry teatralne, human library. Młodzież ze wszystkich szkół partnerskich miała zagwarantowane liczne interakcje z rówieśnikami z całej Europy dzięki realizowanym przez nas projektom.

Kanał Youtube HEureki:

Rozwinęliśmy kanał youtube HEureki, który powstał w listopadzie 2017 roku. Obecnie kanał jest bardzo ważnym narzędziem w naszych działaniach. Informuje o naszych sukcesach, buduje zaufanie, daje młodzieży szansę wypowiedzi na ważne dla niej tematy, edukuje. Na kanale przez cały rok zamieściliśmy 28 materiałów. Większość dostępna jest w wersjach językowych PL i ENG.

Nagrody i wyróżnienia:

Realizowany przez nas w 2017 roku projekt ‘Keep talking’ w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został nominowany do nagrody EduInspiracje 2018 w konkursie Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Prezes HEureki, pan Andrzej Smyk, został nominowany do nagrody EduInspirator 2018 w konkursie Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Stowarzyszenie HEureka Generator

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wało sa­mo­dziel­nie dwa pro­jek­ty między­na­ro­do­we w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

1 se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń poświęcone rozwojowi młodych europejskich organizacji pozarządowych, w którym udział brało 17 pra­cow­ników or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych (Pol­ska, Chor­wa­cja, Ru­mu­nia, Cze­chy, Słowa­cja, Węgry, Cypr)

1 wy­mia­na młodzieży, w której udział brało 31 uczest­ników w wie­ku 16-30 lat wraz z li­de­ra­mi (Pol­ska, Cze­chy, Ru­mu­nia, Węgry, Cypr). Ten pro­jekt roz­począł się w 2017 roku, za­mknięty zo­stał 28.02.2018.

Nasze partnerstwa lokalne w projektach międzynarodowych:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem lo­kal­nym dwóch pro­jektów między­na­ro­do­wych w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież' realizowanych przez lubelską Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Były to:

2 se­mi­na­ria, w których udział wzięło ogółem 44 pra­cow­ników młodzieżowych (z cze­go 5 z HEu­re­ki). Seminaria poświęcone były rozwojowi partnerstw międzynarodowych oraz wymianie narzędzi edukacji pozaformalnej.

Do naszych zadań należało przygotowanie wizyt studyjnych

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem 12 między­na­ro­do­wych pro­jektów w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

6 wy­mian młodzieży, w których udział wzięło ogółem 36 uczest­ników w wie­ku 16-30 lat wraz z li­de­ra­mi.

6 kursów szko­le­nio­wych, w których udział wzięło ogółem 16 osób pra­cujących na co dzień z młodzieżą.

Pro­jek­ty re­ali­zo­wa­ne były z na­szy­mi spraw­dzo­ny­mi, doświad­czo­ny­mi part­ne­ra­mi z Czech (3), Węgier (2), Ru­mu­nii (1), Włoch (2), Chor­wa­cji (1) i Li­twy (1).

Działania regionalne:

20 stycznia 2017 Członkinie HEureki, Katarzyna Kurowska i Justyna Golecka we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kultury w Suchowoli przygotowały i przeprowadziły warsztaty cyrkowe dla dzieci z klas 1-3 i 4-6. Było to na­sze ko­lej­ne działanie, po warsz­ta­tach świątecz­nych w Ro­kit­nie, na­kie­ro­wa­ne na ak­ty­wi­zację dzie­ci i młodzieży z mniej­szych miej­sco­wości na­sze­go re­gio­nu.

Wspólnie z na­szym lo­kal­nym part­ne­rem – Filią Lu­bar­tow­skiej Bi­blio­te­ki Gmin­nej w Rokitnie 16 grudnia przeprowadziliśmy świąteczne warsztaty cyrkowe dla dzie­ci i młodzieży. Odbyły się one w Fi­lii Lu­bar­tow­skiej Bi­blio­te­ki Gmin­nej). Warsz­ta­ty po­pro­wa­dziła członkini na­szej or­ga­ni­za­cji, Ka­tarzyna Ku­row­ska, spe­cja­li­sta tech­nik cyr­ko­wych w edu­ka­cji. Była to już druga edycja warsztatów świątecznych w Rokitnie.

HEureka była oficjalnym partnerem strategicznym konferencji informatycznej ‘CHECK IT’organizowanej przez ‘LUBELSKA WYŻYNA IT’. Wydarzenie odbyło się 15 marca 2017 roku w budynku ‘TARGÓW LUBLIN S.A.’ przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie. Nasz wkład to prowadzenie warsztatów, których celem był trening kreatywnego myślenia, współpracy w grupie oraz nauka żonglowania dla polepszenia współpracy półkul mózgowych. Z odwiedzającymi nas przez cały dzień grupami działaliśmy metodami edukacji pozaformalnej.

Rekrutacja wolontariuszy:

Członkowie i zarząd HEureki stworzyli system naboru wolontariuszy do naszej organizacji. Dzięki stworzonemu systemowi jesteśmy wstanie efektywnie współpracować z młodzieżą trafnie zaspokajając potrzeby zarówno młodych ludzi jak i organizacji.

Opracowanie i wydanie ulotki:

Nasze Stowarzyszenie jest administratorem nieformalnej międzynarodowej sieci miłośników Gier Teatralnych Rozgrywanych na Żywo (LARP) Imaginary Realms. Reklamujemy LARPy jako metodę edukacji pozaformalnej w projektach, które tworzymy. W roku 2017 zredagowaliśmy ulotkę poświęconą metodzie, która pomaga nam obecnie w trakcie warsztatów przygotowujących do gry oraz w reklamie metody na kursach szkoleniowych i seminariach.

Kanał Youtube HEureki:

Pod koniec 2017 roku otworzyliśmy kanał youtube HEureki. Do końca grudnia znalazły się na nim 3 materiały filmowe dokumentujące seminarium ‘The Best of Us’, wymianę młodzieży ‘Keep Talking’ i seminarium ‘Progress Generators’. Prace nad rozwojem kanału trwają.

Stowarzyszenie HEureka Generator

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Zebranie założycielskie:

8 lipca 2016 roku w Zamościu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ‘HEureka Generator’. W zebraniu udział wzięło 8 osób. Obrady otworzył Andrzej Smyk przedstawiając proponowany porządek obrad. Przewodniczącą zebrania wybrano Katarzynę Kurowską, a protokolantem Ewę Kostrubiec.

W trakcie spotkania ustalono ostateczną treść statutu, która w jawnym głoso­waniu została przyjęta jednogłośnie.

Do składu Zarządu na kadencję 2016/​2017 wybrano: Andrzej Smyk (Prezes Zarządu), Alicja Nowogrodzka (Wice­prezes Zarządu), Karolina Szczepanik (Członek Zarządu).

Do składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/​2017 wybrano: Ewę Kostrubiec (Przewodniczący Komisji) i Krystynę Mazurek (Członek Komisji).

Po dokonaniu poprawek w dokumentach nasza organizacja została ostatecznie wpisana do rejestru stowarzyszeń 03.11.2016.

Warsztaty i inicjatywy regionalne:

Warsztaty świąteczne dla dzieci przeprowadziliśmy w Rokitnie k. Lubartowa. Trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty od­by­ły się 12 i 26 li­sto­pa­da oraz 3 grud­nia 2016, tak aby stwo­rzo­ne przez dzie­ci ozdo­by mogły być wy­sta­wio­ne w Urzędzie Gmi­ny Lu­bartów na okres świątecz­ny. Pierw­sza część warsz­tatów, która miała miej­sce 12.11 w Bi­blio­te­ce w Ro­kit­nie, zgro­ma­dziła kil­ka­naścio­ro dzie­ci. Niektóre przyszły ra­zem z ma­ma­mi, które były równie moc­no jak ich po­cie­chy za­an­gażowa­ne w warsz­ta­ty. Po­mysłodawcą warsz­tatów była członkini HEu­re­ki, Ka­ro­li­na Szcze­pa­nik, która ko­or­dy­no­wała wszyst­kie działania związane z tą ini­cja­tywą.

Stowarzyszenie HEureka Generator przygotowało paczki świąteczne, które w Zamościu zostały przekazane rodzinom, które takowych paczuszek potrzebowały. Inicjatywa została przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Salvete z Zamościa.

HEureka Generator administratorem nieformalnej międzynarodowej sieci IMAGINARY REALMS

Na początku grudnia HEureka przejęła odpowiedzialność administrowania działań sieci, która działa od 2010 roku i skupia ponad 30 europejskich organizacji pozarządowych. Do naszych zadań należy:

-podtrzymywanie kontaktów między członkami sieci

-pozyskiwanie nowych członków

-tworzenie projektów i inicjatyw opartych na LARPach

-Praca nad dopasowywaniem metody do różnych profilowo grup

-Reklama LARPów jako efektywnej metody edukacji pozaformalnej